ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᓈᓚᒃᑎᐅᓂᖅ

ᓈᓚᒃᑎᑦ ᐃᓅᕗᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓈᓚᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᒥᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ. ᓈᓚᒃᑎ ᓈᓚᖁᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᕋᔭᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓪᓘᓐᓃᑦ/ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᕈᑎᑎᓪᓗᒋᒃ. ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖃᑎᒌᓲᑦ ᐸᓯᔭᐅᔪᖅ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᖕᒪᖔᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓪᓚᕆᖕᒥᑦ ᓴᖅᑭᓯᒪᔪᖃᖕᒪᖔᖓᓐᓂᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᖓᑦ ᓈᓚᒃᑎᐅᑉ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᙱᓕᐅᕈᑎᖃᙱᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ ᐊᑑᑎᖃᒻᒪᕆᖕᒪᑦ ᐸᓯᔭᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑎᑦ ᒪᓕᒐᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓈᓚᒃᑎᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᐊᖅᐳᖅ ᒪᓕᒐᒥᑦ ᑭᓱᓂᒡᓗ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᑐᑭᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑦᑎᐊᖕᓂᖕᒥᑦ ᑐᓵᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ.

ᐱᕋᔭᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓈᓚᒃᑏᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᓲᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᐸᓯᔭᐅᔪᖅ ᓯᖁᒥᑦᑎᓐᓂᖕᒪᖔ ᒪᓕᒐᖕᒥᑦ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᖕᒪᖔᑦ ᐋᒃᑲᓘᓐᓃᑦ.

ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓈᓚᒃᑏᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒡᓗᑎᒃ:

  • ᑭᓇ ᐳᓯᔭᒃᓴᐅᖕᒪᖔᑦ ᑕᒡᕙᓂ
  • ᖃᓄᑎᒋ ᐃᓄᒃ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᕙ

ᑭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᓈᓚᒃᑎᓄᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᒍᕕᑦ − ᐊᔪᕋᓱᒋᒐᓗᐊᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᑭᑭᑕᐅᔪᒪᒐᓗᐊᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ.