ᐅᐃᕖᑑᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓃᑦ

ᐅᐃᕖᑐᖅᑐᐃᑦ ᐸᓯᔭᑦ ᐱᔪᓐᓇᖕᓂᖃᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒥᑦ ᓈᓚᒃᑎᓂᒡᓗ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ. ᐅᐃᕖᑑᖅᑐᐃᑦ ᓈᓚᒃᓃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᒐᔪᙱᓚᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᐃᕖᑑᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓈᓚᒃᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᕙᒃᐸᑕ, ᐅᐃᕖᑑᖅᑐᐃᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᒑᖓᑕ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ.

ᐅᐃᕖᑑᖅᑐᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐃᓕᔭᐅᖁᓗᓂᔾᔪᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᓄᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᖃᐃᖁᔨᓕᕌᖓᑕ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑕᑎᑦ ᑕᖅᑲᐅᖓᑐᐃᓐᓈᔾᔮᙱᓚᑦ.