ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᓂᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔭᕆᐊᓖᑦ

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓃᑦ ᐱᕐᔪᐊᕌᓘᔪᐃᑦ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᓇᑎᒡᓗ. ᐊᓐᓄᕌᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖅ, ᒪᓕᖕᓂᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᓴᖅᑭᑕᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᐅᖃᓪᓚᑦᑎᐊᖕᓂᕐᓗ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖕᓂᐅᕗᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔪᓄᑦ.  

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖕᓂᖕᒥᑦ, ᐊᐱᕆᖅᑕᐃᓕᓂᐊᙱᓚᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒧᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔪᓄᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᕐᑎᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᖏᓐᓂᑦ. ᐊᐱᖅᓱᕈᓐᓇᖕᒥᔭᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ, ᐸᓖᓯᙳᐊᕐᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᓲᕐᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᑦ.

ᓴᖅᑭᔮᖕᓃᑦ

ᐊᓐᓄᕌᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᑎᓪᓗᒋᓪᓗ. ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᓲᕐᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᖕᒧᙵᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔭᖅᑐᖅᑐᑎᑐᑦ. ᐃᖢᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓗᑎᑦ, ᐃᑲᕐᕋᒐᓴᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒦᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ. ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᓯᒪᕙᙱᓪᓗᑎᑦ ᑕᒧᐊᑦᑐᐊᖅᐸᙱᓪᓗᑎᓪᓗ. 

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᐱᐅᓰᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᓪᓗ

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ, ᑕᐃᔭᐅᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒡᓗ ᐊᑎᕆᔭᑦ ᑕᐃᕙᒡᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓐᓇᖕᓄᑦ. ᑖᓐᑯᐊ ᑕᐃᔭᐅᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᖕᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᑎᑦᑎᔨᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᒋᐊᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖕᒥᔪᑎᑦ ᒥᔅᑕ ᒪᑖᒻᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᑎᑦᑎᔨᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᒋᐊᖅᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᓇᖏᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᐊᓕᕈᓂ ᐃᖏᑉᐸᒡᓗᑎᒡᓗ ᐃᖏᖁᔭᐅᓕᕌᖓᕕᑦ. ᐅᖃᓪᓚᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᓇᖏᖅᐸᒡᓗᑎᓪᓗ ᐅᖃᓪᓚᓕᕌᖓᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᓕᕌᖓᒥ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᑎᑦ, ᑮᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᐸᙱᓪᓗᒍ ᑐᓴᕐᓂᕈᓱᙱᒃᑳᖓᕕᑦ. ᐊᐃᕙᖃᑎᒋᕙᙱᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᑦ ᐅᓚᕕᓴᐃᓂᕋᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔪᓂᑦ.

ᑭᖑᕙᖅᐸᙱᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᔪᓂᑦ ᓈᓚᒃᑎᓪᓗᑎᑦ ᐊᓂᕙᙱᓪᓗᑎᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᑕᐃᔭᐅᒃᐸᑦ.