ᐊᑭᑐᐊᓗᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.

(Small Claims Rules)

ᐊᑭᑐᐊᓗᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

 

(Small Claims Guide)

 

ᐊᑭᑐᐊᓗᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᒋᐊᕈᑎ

(Small Claims Court Overview)

  • ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑭᑐᓗᐊᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᖅᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᐳᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖃᔪᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓗ - ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑑᒍᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᖅ $20,000.00 ᐅᖓᑖᓅᖓᖏᑉᐸᑦ.

·         ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂ

ᐃᓱᓕᕐᓂᖓ

ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓂᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᒃᑲᐃᓂᐊᕐᓂᖓᓐᓂᑦ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᐅᑉ ᐸᓖᓯᖓᑕ ᐸᔪᕐᓗᓂᐅᒃ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᕐᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓐᓂᑦ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᑉ ᐊᑭᖓ $75.00

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᖏᑦᑐᖅ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᑦ

ᑕᐃᓐᓇ ᑭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑕᐅᔪᖅ

ᑕᐃᓐᓇ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪ ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᖅᑐ ᐊᑭᓕᑦᓴᖕᒥᓂᑦ ᐊᑭᓕᑦᓴᖃᕐᕕᖓᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᓂᐅᓂᕋᕐᓗᓂᓪᓘᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᓂᐅ ᐊᑭᓕᑦᓴᐃᔭᐃᖃᑦᑕᕈᒪᒍᓂᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐃᓚᐃᓐᓇᖏᓐᓂᓘᓐᓂᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᒥᓂᐅᓂᕋᒍᓐᓇᖅᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᒍᒪᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓘᓐᓇᐃᓂ, ᑕᐃᒫᖑᖏᑦᑑᓂᕋᐃᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒨᖅᑎᑎᒍᒪᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ

ᓇᓪᓕᐊᒎᓚᖓᒍᓂ, ᑭᐅᔭᕆᐊᓕ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᒋᐊᓕ.

ᐅᓪᓗᐃᑦ 30 ᖄᖏᐅᑎᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒥᑦ ᐸᔪᑦᑕᐅᑉᐸᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒦᖏᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑦ ᐊᑭᓕᑦᓴᓕ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᑎᒍᑦ

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᕐᒥᓂᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓚᐅᖏᒃᑯᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒧᑦ, ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᓯᒪᔪᖅ ᑐᑦᓯᕋᒍᓐᓇᕐᑐᖅ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᓕᕈᑕᐅᔪᒥᑦ ᑕᐃᑲᓃᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᒍᔾᔭᐅᔪᖅ.

ᐅᓪᓗᐃ ᖄᖏᐅᑎᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᔭᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ 30 ᑭᐅᓚᐅᖏᑐᐊᕈᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᒍᔾᔭᐅᔪᖅ

ᐊᓯᐊᒎᕕᒃᓴᖅᑕᖃᖏᑦᑐᖅ ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᓂᖅ ᐊᖅᑯᑎᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ

ᑕᕝᕙᓂ ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᖅᑯᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅᑑᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖏᒃᑯᑎᑦ, ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᓗᑎᒃ ᓂᓪᓕᐊᖃᑎᒌᖄᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅᑑᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ.

ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᖏᑦᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᓘᓐᓇᑎᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᕐᓗᑎ ᓇᖅᑭᑕᖅᑎᒧᑦ.

ᖃᓄᖅᑑᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ

ᐃᓱᓕᕕᔅᓴᖓ

ᐊᓯᐊᒎᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕈᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ

ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᔪᒪᓂᖃᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᓯᐊᒍᕈᒪᓂᔪᒥᑦ. ᑕᐃᓐᓇᓗ ᐊᓯᐊᒍᕈᒪᓂᐅᔪᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᒍᓂ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᒋᐊᑐᒍᓐᓃᕐᓗᑎᑦ. ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᖏᕈᑕᐅᔪᒥᑦ ᓯᖅᑯᒻᒥᑦᓯᒍᓂ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑎᒍᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᐊᖅᑖᕐᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔪᑦᓴᒥᑦ.

ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖕᒥᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ.

ᖁᔭᓈᖅᓯᓂᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᒍᑕᐅᔪᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑎᒥᑦ.

ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᔪᒪᔪᓐᓃᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒋᐊᖃᖅᐳᖅ ᖁᔭᓈᖅᓯᓂᕐᒥᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ

ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ

ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔫᑉ ᑭᐅᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᔪᓯᓂᖅ

ᐃᖅᑲᖅᑐᒐᑦᓴᐅᔪᖅ ᐅᐸᙱᓐᓇᕐᓂᕈᓂ ᐅᓪᓗᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓈᓚᖕᓂᐅᔪᒥᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᓕᖁᔨᓯᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᐸᙱᓐᓇᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᐅᒋᐊᓕ ᑐᑦᓯᕌᕆᔭᐅᔪᒥᑦ.

ᑐᐃᓐᓇ ᑭᐅᒋᐊᓕ ᐅᐸᙱᓐᓇᕈᓂ

ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ

ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᖃᕈᓂ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᒃᐸᑎᒃ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᓈᓚᒐᔭᖅᑯᖅ ᑕᒪᒃᑮᖕᓂᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᖅᑎᔪᒥᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᒋᐊᓕᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᐊᖃᖅᓱᓂ ᑐᓴᖅᑕᒥᓂᕐᒥᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒪᖅᓴᐅᕈᑎᖃᕐᓗᓂ.

ᑕᐃᑲᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᑦᓴᐅᑎᒋᓗᓂ, ᐊᐱᖅᓱᓂᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᓯᐊᒍᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᐃᓱᓕᕕᐅᔪᖅ

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎ ᓴᓂᕙᖁᔨᓂᐅᔪᒥᑦ ᑭᐅᒋᐊᓕ ᐅᐸᙱᓐᓇᖅᑐᒥᓂᐅᓂᖓᓄᑦ

ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᐅᒋᐊᓕ ᐅᐸᖐᓐᓇᖅᑐᒥᓂᐅᒍᓂ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒥᓂᐅᔪᒥᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒍᓂ, ᑕᐃᓐᓇ ᐅᐸᖐᓐᓇᕐᓂᑯ ᓈᓚᖕᓂᕐᒧᑦ (ᑕᕝᕙᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᒋᐊᑎᖅᑎᔾᔪᑎᒥᑦ) ᑐᑦᓯᕋᒍᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᑦ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᑦᓴᐅᔪᖅ ᓴᓂᕝᕙᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ.

ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᐅᒋᐊᓕ ᐅᐸᖏᓐᓇᖅᑐᒥᓂᐅᓗᓂ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ

ᐅᓐᓂᕐᓗᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᖁᑦᓯᓐᓂᖅᓴᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᑦ

ᐅᓐᓂᕐᓗᒍᒪᔪᖅ ᖁᑦᓯᓐᓂᖅᓴᒧᑦ ᑐᑦᓯᕌᖃᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᖁᑦᓯᓐᓂᒃᓴᒃᑯᑦ ᓈᓚᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᓐᓂᓘᑎᖃᒍᒪᔪᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒥᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᑉᐸᑦᑎᐹᖓᓐᓂ, ᐅᓐᓂᕐᓗᑎᕐᒥᓂᑦ ᓴᖅᑮᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᖁᑦᓯᓐᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓄᑦ.

ᐅᓪᓗᐃᑦ 30 ᖄᖏᐅᑎᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ.