ᓄᓇᕗᑦ ᐱᐅᔭᖏᑦ, S.C. 1993, c.28 ᑕᐃᒫᒃ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐃᐳᓗ 1-ᒥ, 1999-ᖑᑎᓪᓗᒍ (ᒪᓕᒐᖓᓂ 3-ᒥᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᑦ, ᒪᓕᒐᕐᒦᑦᑐᒥᑦ 29-ᒥᑦ ᒪᓕᑦᑐᒍ ᓄᓇᑦᑎᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ “ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᒫᔾᔨ 13-ᒥ, 1999-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᒋᓕᖅᑐᓂᐅᒃ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ."
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒪᓕᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦᑎᐊᕐᒥᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᐃᐳᓗ 1-ᒥᑦ, 1999-ᒥ, ᒪᓕᒐᖅ 29 ᐊᒻᒪᓗ 76.05-ᒦᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᖁᔨᓪᓗᑎᑦ ᒪᓕᒐᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑐᑎᑦ “ᒪᓕᒐᐃᑦ” ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᑏᓰᑉᐱᕆ 9-ᒥ (ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᖓᓐᓂ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ 13-ᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ) ᐊᒻᒪᓗ ᒫᔾᔨ 29-ᒥᑦ, 1999-ᖑᑎᓪᓗᒍ (7-ᖓᓐᓂ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᑲᓂ 13-ᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ).
ᐊᐃᐳᓗ 1-ᖑᕇᖅᑎᓪᓗᒍ, 1999-ᒥ, ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖁᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥ. ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᑭᖑᓂᖓᓐᓂ ᐊᐃᐳᓗ 1, 1999 ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂ.
ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ
ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖏᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖁᓛᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᓂᑦ, ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑦ:

  • ᐱᖁᔭᓕᒫᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖓᔪᑦ, ᐊᐃᕖᑎᑐᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᓪᓗ
  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᔭᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ
  • ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᑕᖃᕐᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᐅᒐᔭᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑐᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒋᔪᒪᔭᖏᓐᓄᑦ
  • ᑲᑎᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᓪᓗ


ᐊᓯᖏᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᓄᑖᕐᒥ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑑᖓᔪᑦ, ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ. ᐊᓯᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ, ᓲᕐᓗ ᓴᓇᓐᖑᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᐊᑐᓐᓇᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᖓᑕ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ. ᓲᕐᓗ, ᓴᓇᓐᖑᐊᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓕᒫᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᐃᐳᓗ 1-ᒥ, 1999 ᐃᓄᑦᑎᑑᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ.

ᐱᖁᔭᐃᑦ ᑕᕝᕙᓃᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᓂᕐᓗᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ.
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᓐᓂᕈᑎᒃ ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔩᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ


ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ

 

 ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᖅᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓᓐᓂ
ᐅᑯᐊ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓᓐᓂ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᐊᔾᔨᒌᔾᔫᒥᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᖓᑕ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓂᕆᕙᑦᑕᖏᑦ ᐊᑐᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖁᔭᕗᑦ.
1. ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᔪᕆᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐊᐃᐳᓗ 1-ᒥ, 1999-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ 29-ᒦᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂ, S.C. 1993, c. 28.
   ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ, R.S.N.W.T. 1988, c. O-1, ᑕᐃᒫᒃ ᐊᔪᕆᑦᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐱᖁᔭᖏᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ 29-ᒥᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂ, S.C. 1993, c.  28.
 
2.  ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᑉ ᓯᕗᓂᖓᓐᓂ ᐊᐃᐳᓗ 1-ᒥ, 1999-ᒥ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑭᖑᓂᖓᓐᓂ ᒫᔾᔨ 31-ᒥ, 1999:
ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖓ, S.N.W.T. 1998, c.34, ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧ, ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖁᔭᖏᑦ, S.C. 1993, c. 28.
 
3. ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧ ᐊᐃᐳᓗ 1-ᒥ, 1999-ᖑᑎᓪᓗᒍ:
ᓴᐃᒻᒪᑎ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖁᔭᖓᓐᓄᑦ, S.Nu. 1999, c.1.