ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᓴᐃᔭᑎᒃᑯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑕᖅᑳᖔᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᔭᐃᓐᖏᑦᑐᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᑐᓐᖓᓱᑉᐳᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓᓐᓂ, ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᓐᓂᔾᔨᒍᓐᓇᖏᑦᑐᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᑎᓕᒫᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᓯᒪᒌᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᕐᒥᑦ (ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ) ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᓐᓂ ᐊᑐᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒻᒥ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂ ᐊᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐱᖁᔭᑦᑎᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᒥᓪᓗ.  

 

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓᓐᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖏᑦᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓᓐᓂᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖏᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ 

ᓄᓇᕗᑦᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓᓐᓂᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖏᐱᖁᔭᐃᑦ ᑐᑭᖏᑦ 

ᓄᓇᕗᑦᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓᓐᓂᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖏᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎ ᐊᑐᖅᑐᐊᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ