ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ

ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.

 • ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ − ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᖅᐳᖅ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᑎᒥᒥᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓂᖓᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖕᒧᑦ.
 • ᑕᐅᑐᓚᐅᖅᑐᖅ(ᑦ) − ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖅᑐᓲᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᖃᕋᒥᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔫᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅᑕᐅᖅ ᑕᐅᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔫᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.

 

 • ᐸᓯᔭᖅ − ᐸᓯᔭᐅᔪᖅ ᐱᕋᔭᖕᓂᖕᒥᑦ. ᐸᓯᔭᐅᔪᖅ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᒃᐸᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᖕᒧᑦ ᑕᐅᔭᐅᕙᒃᐳᑦ ᐱᕋᔭᒃᑎᒥᑦ.

 

 • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ − ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᒥᑦ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᐳᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓕᒫᓂᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒡᓗᓂ ᑖᓐᓇ ᐸᓯᔭᐅᔪᖅ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᖕᒪᖔᑦ ᐋᒃᑲᓘᓐᓃᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᖕᒥᑦ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᑦᑕᐅᖅ ᖃᓄᐃᓕᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᐸᓯᔭᒥᑦ ᐸᓯᔭᒃᓴᓯᐊᖑᒃᐸᑦ.

 

 • ᓈᓚᒃᑎᑦ − ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᒃ ᐸᓯᔭᐅᔪᖅ ᐱᕋᔭᖕᓂᖕᒥᑦ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᖕᒪᖔᑦ ᐋᒃᑲᓘᓐᓃᑦ. ᐱᕋᔭᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᓈᓚᒃᑎᖃᓗᐊᖅᐸᙱᑦᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᑑᕙᒃᖢᓂᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᐃᓄᑑᓪᓗᓂ.

 

 • ᓈᓚᒃᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓗᑎᒡᓗ ᒪᓕᒐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒧᑦ. ᓈᓚᒃᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖏᑦ ᐃᓱᓕᐅᕈᑕᐅᕗᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᓪᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ.

 

 • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᑎᑦᑎᔨᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᒋᐊᖅᑎᐊ − ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓲᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓕᒫᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᐃᑦᑕᐅᖅ ᐸᓯᒃᓯᔩᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔫᑉ ᐱᓕᕆᐊᖓᓐᓂᑦ ᐸᓯᔭᒧᑦ. ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᙱᑦᑐᑦ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᐃᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᓪᓗ.

 

 • ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎ − ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᐅᕗᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᓴᐳᔾᔨᓪᓗᓂᓗ ᐸᓯᔭᐅᔪᒥᑦ.

 

 • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᐸᓖᓯᙳᐊᑉ ᑐᒡᓕᐊ − ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᒦᖁᔨᓇᑎᒃ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒦᑦᑐᒥᑦ. ᐸᓯᔭᖅ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᔪᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᖕᒦᑉᐸᑦ, ᐸᓖᓯᙳᐊᑉ ᑐᒡᓕᐊᑕ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᖕᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᐊᕈᑎᕙᒃᐸᔾᔪᒃ.

 

 • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ − ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓲᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒥᑦ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᖅ ᓂᐱᓕᐅᕆᓂᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖅᓱᐃᕙᒃᖢᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒡᓗ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᖏᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒡᓗ ᑕᐅᑐᒃᑐᕕᖕᓂᓂᑦ.

 

 • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᑐᓵᔨ − ᑐᑭᓕᐅᕆᕙᒃᐳᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖕᓄᑦ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ, ᑕᐅᑐᒃᑐᕕᓂᖕᒧᑦ ᐸᓯᔭᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᙱᑦᑐᓄᑦ ᑐᑭᓯᐊᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ.

 

 • ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨ − ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᐊᓲᖅ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᖢᓂ.

 

 • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ − ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒦᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ, ᑕᐅᑐᒃᑐᕕᖕᓂᒥᑦ ᐸᓯᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒡᓘᓐᓃᑦ.